Privacyverklaring InnerCreations

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze privacyverklaring is te downloaden via het hoofmenu onder de button Contact de website: www.innercreations.one

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is
InnerCreations, gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer Kvk 77200837.

Contactgegevens:
InnerCreations
info@innercreations.one

Persoonsgegevens

 • Doel van verwerking
  Ik gebruik je gegevens enkel om met je in contact te treden (contactgegevens) en om met je te kunnen communiceren en in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik je gegevens niet voor andere doeleinden.
  Indien je mij je persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website, Facebook of anderszins, dan gebruik ik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te
  communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd. InnerCreations gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 • Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.
 • Beveiliging
  InnerCreations neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innercreations.one.

Zonder jouw toestemming delen ik je gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst de factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene
Ik respecteer jouw privacy rechten en zal eraan meewerken dat je de in de AVG aan je toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kun je hierover contact met mij
opnemen via info@innercreations.one.

InnerCreations
Nijmegen, august 2021