ALGEMENE VOORWAARDEN DEEL 1

Versiedatum: 02-02-2022

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening door InnerCreations

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: InnerCreations, gevestigd te Nijmegen,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77200837, gebruiker van deze

Algemene Voorwaarden;

• Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst
• Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
• Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
• Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
• Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot hetverlenen van diensten is aangegaan.
• Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van
  Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende
  handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen
  Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van
  toepassing zijn.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
  schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende coachovereenkomst of overeenkomst voor deelname aan een door InnerCreations georganiseerde training, workshop of event, door opdracht nemer retour is ontvangen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor het proces en resultaat noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.
 4. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezaghebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 5, 6 en 7.
 5. Alle wettelijk gezaghebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.
 6. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.
 7. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 5 en/of 6 heeft voldaan, dan zijn de gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer bepaalt in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd uitgaande van de hulpvraag. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag
worden. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezaghebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 3 lid 4 is hierop van overeenkomstige toepassing.
 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG). Zie Privacyverklaring InnerCreations.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen

Tijdens of na de kennismaking/intake geeft of stuurt Opdrachtnemer een offerte voor het coachtraject of deelname aan een door InnerCreations georganiseerde training, workshop of event waarop Opdrachtgever kan reageren. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Betaling

Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op Iban: NL52RABO0350644128 t.n.v. InnerCreations. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 8. Annulering en opzegging

Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dat uiterlijk 24 uur van tevoren (Telefonisch/WhatsApp/Mail) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht en klachtenregeling

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenreglement vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit,
  klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen
  zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de
  klachtenregeling is doorlopen en klager het met de uitkomst niet eens is, dan kan klager de
  klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie.
 3. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie zijn
  te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.innercreations.one Een klacht moet
  schriftelijk worden ingediend bij Opdrachtnemer.
  Artikel 11. Aansprakelijkheid
  De coaching en training van InnerCreations is oplossingsgericht, zonder de oplossing of het resultaat
  te garanderen. De opdrachtgever zal zichzelf (ook ná een coachingstraject of een door Innercreations georganiseerde training, workshop of event) verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces.

InnerCreations heeft een bedrijfsaansprakelijkheids- en
beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Interpolis “Zeker van je Zaak”.

Artikel 12. Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands
  recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van

Opdrachtnemer; www.innercreations.one
Nijmegen, 02-02-2020 InnerCreations
Coaching en begeleiding persoonlijke ontwikkeling voor kinderen en volwassenen

InnerCreations
Kvk 77200837

ALGEMENE VOORWAARDEN DEEL 2

InnerCreations is een initiatief van eigenaar en oprichter Ruben Bach. Activiteiten van InnerCreations worden georganiseerd in co-creatie met anderen op verschillende locaties. Hoewel we een zorgzame en bewuste omgeving bieden tijdens onze online training, workshops, retraites en alle andere inspirerende evenementen, zijn we geen therapiecentrum of genezings bevorderende instantie. We bieden online trainingen, workshops, inspirerende evenementen en retraite weekenden en weken.

Deelname aan alle activiteiten georganiseerd door InnerCreations is geheel op eigen risico. InnerCreations is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, direct of indirect, als gevolg van het participeren aan door InnerCreations georganiseerde activiteiten.

InnerCreations is niet verantwoordelijk voor fysieke schade van welke aard dan ook die mogelijk tijdens een activiteit of door deelname aan een online cursus ontstaat. Schade veroorzaakt aan eigendom of materiaal door deelnemers dat werd ingehuurd door InnerCreations, die ontstaat tijdens een activiteit, wordt verhaald op de deelnemer. Eventuele, door een deelnemer, gemaakte schade veroorzaakt aan materialen van InnerCreations of aan materialen van andere deelnemers gedurende activiteiten is altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemer en voor rekening van de deelnemer.

Persoonlijk welzijn

Deelnemers die last hebben van ernstige psychische problemen of onder behandeling van een psychiater of psychotherapeut zijn wordt gevraagd dit bij aanmelding te vermelden. Of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is wordt in overleg bekeken. Programma-deelnemers zijn verantwoordelijk voor het handhaven van hun eigen welzijn en dienen hun vertegenwoordigers van InnerCreations te informeren over gezondheidsproblemen die zich voordoen tijdens hun verblijf op een evenement. Deelnemers aan het programma van InnerCreations moeten op het moment van boeken InnerCreations op de hoogte brengen van reeds bestaande medische aandoeningen en er ook voor zorgen dat ze een voldoende voorraad voorgeschreven medicijnen meegenomen wordt in geval van langer verblijf tijdens weekend of weektrainingen.

InnerCreations is niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve effecten veroorzaakt door de evenementen of retraites die worden georganiseerd door InnerCreations, noch via andere sociale media, audio-aanbiedingen op websites en andere uitdrukkingen door het InnerCreations.

Meditatie wordt over het algemeen als een veilige activiteit beschouwd, vooral op de beginniveaus. Op deze niveaus is het vooral een oefening in ontspanning en concentratie.

De geavanceerde niveaus van meditatie kunnen echter de bereidheid vereisen om je concentratievermogen te gebruiken om zelfstudie en onderzoek uit te voeren. Als je denkt dat je je ongemakkelijk voelt om aan dit soort zelfonderzoek deel te nemen, vragen we je om niet verder te gaan dan het beginniveau totdat je je veilig en comfortabel voelt om verder te gaan.

Als u in het verleden een psychische aandoening heeft gehad, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar voordat u meditatie leert. Dit wil niet zeggen dat meditatie schadelijk voor je zal zijn, maar het is beter om aan de veilige kant te zijn.

Houd er rekening mee dat we geen werk leveren als van psycholoog, therapeut, counselor of medische professional. Alles wat we zeggen of schrijven moet worden opgevat als onze eigen mening en niet als een uitdrukking van professioneel advies of voorschrift. U bent volledig verantwoordelijk voor hoe u ervoor kiest om onze geschriften of communicaties te begrijpen, verkeerd te begrijpen, te gebruiken of misbruiken.

We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele directe of indirecte effecten die kunnen voortvloeien uit uw gebruik van de informatie op YouTube, Facebook, onze website (www.innercreations.one) of in een van onze communicaties. Bovendien kunnen we niet garanderen dat alle informatie of praktijken op deze website of dat we hierover kunnen schrijven of communiceren op een bepaalde manier voor u zullen werken. Door onze gegeven inhoud te gebruiken, stemt u ermee in dat u de hierin opgenomen informatie geheel naar eigen goeddunken gebruikt.

Onderstaande tekst is afkomstig van de website van www.365dagensuccesvol.nl en is door InnerCreations aangepast voor eigen gebruik. Dank voor de duidelijke tekst 365 en het prachtige werk wat door jullie gedaan wordt.

InnerCreations – InnerCreations is een aanbieder van programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen. Deze bepalingen worden bij de verkoop van programma’s aan de deelnemers verstrekt. Iedere deelnemer die een programma van InnerCreations volgt, stemt in met deze bepalingen.

Programma’s – Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Bij sommige programma’s vinden ook bijeenkomsten plaats.

Bijeenkomsten – Sommige programma’s van InnerCreations bevat een of meer bijeenkomsten. Bijeenkomsten zijn live evenementen waarbij deelnemers in een groep coaching ontvangen. Bij de aankoop van een programma wordt weergegeven of er bijeenkomsten in het programma zitten en op welke dag(en) en tijdstip(pen) deze plaatsvinden.

Verhindering deelname programma – Een programma kan – zowel voor de start of tijdens het programma – niet worden geannuleerd, tenzij InnerCreations voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling. InnerCreations biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een bijeenkomst te bezoeken. Ook heeft InnerCreations geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

Overdragen – Een programma van InnerCreations is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar programma niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige bijeenkomsten biedt InnerCreations in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekochte ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met InnerCreations op te nemen.

Materiaal InnerCreations – Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij InnerCreations hiervoor toestemming heeft gegeven.

Bezoeken bijeenkomsten – Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs te gebruiken of mee te brengen naar bijeenkomsten van InnerCreations. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van bijeenkomsten in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij het zorgteam van InnerCreations.

Wijziging bijeenkomst – Als door overmacht een bijeenkomst niet door kan gaan, zorgt InnerCreations voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt InnerCreations ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Aansprakelijkheid bijeenkomst – InnerCreations spant zich in om de bijeenkomsten voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de bijeenkomsten verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst, dan is InnerCreations alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van InnerCreations is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor InnerCreations verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van InnerCreations, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is InnerCreations niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Beelden bijeenkomsten – InnerCreations kan tijdens bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. InnerCreations heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy – InnerCreations is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in onze privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@innercreations.one.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een programma, vraagt InnerCreations om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen.

InnerCreations neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. InnerCreations neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt InnerCreations dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen.

Door fiscale regelgeving is InnerCreations verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. InnerCreations hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over InnerCreations met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt op 02-02-2022